• cours ju-jitsu adultes Bruxelles
  ARTS MARTIAUX
  RED FORCE
  Ju-Jitsu Nage Waza

Ju-Jitsu

Techniques de projection

NAGE WAZA
(68 techniques)

Te-waza (16 techniques)
 • Seoi-nage
 • Ippon-seoi-nage
 • Seoi-otoshi
 • Tai-otoshi
 • Kata-guruma
 • Sukui-nage
 • Obi-otoshi
 • Uki-otoshi
 • Sumi-otoshi
 • Yama-arashi
 • Obi-tori-gaeshi
 • Morote-gari
 • Kuchiki-taoshi
 • Kibisu-gaeshi
 • Uchi-mata-sukashi
 • Ko-uchi-gaeshi
Koshi-waza (10 techniques)
 • Uki-goshi
 • O-goshi
 • Koshi-guruma
 • Tsurikomi-goshi
 • Sode-tsurikomi-goshi
 • Harai-goshi
 • Tsuri-goshi
 • Hane-goshi
 • Utsuri-goshi
 • Ushiro-goshi
Ma-sutemi-waza (5 techniques)
 • Tomoe-nage
 • Sumi-gaeshi
 • Hikikomi-gaeshi
 • Tawara-gaeshi
 • Ura-nage
Ashi-waza (21 techniques)
 • De-ashi-harai
 • Hiza-guruma
 • Sasae-tsurikomi-ashi
 • O-soto-gari
 • O-uchi-gari
 • Ko-soto-gari
 • Ko-uchi-gari
 • Okuri-ashi-harai
 • Uchi-mata
 • Ko-soto-gake
 • Ashi-guruma
 • Harai-tsurikomi-ashi
 • O-guruma
 • O-soto-guruma
 • O-soto-otoshi
 • Tsubame-gaeshi
 • O-soto-gaeshi
 • O-uchi-gaeshi
 • Hane-goshi-gaeshi
 • Harai-goshi-gaeshi
 • Uchi-mata-gaeshi
Yoko-sutemi-waza (16 techniques)
 • Yoko-otoshi
 • Tani-otoshi
 • Hane-makikomi
 • Soto-makikomi
 • Uchi-makikomi
 • Uki-waza
 • Yoko-wakare
 • Yoko-guruma
 • Yoko-gake
 • Daki-wakare
 • O-soto-makikomi
 • Uchi-mata-makikomi
 • Harai-makikomi
 • Ko-uchi-makikomi
 • Kani-basami
 • Kawazu-gake